Pedagogisch project en zorgvisie

We leven in een unieke tijd want de tijd ‘kantelt’. Daarom is dit bij uitstek een tijd om op te voeden.

Iedereen is door deze ‘kentering’ getekend: jong en oud.  We staan dan ook voor de uitdaging – samen – te kiezen voor een nieuwe toekomst.  Voor onze kinderen en voor onszelf.

Wij zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden.  

Wij nemen kinderen serieus.  Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld.  Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid.
Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis.  Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren.

Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen.

Vanuit de traditie van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar geloven we dat een opvoeding op de maat van morgen opvoeders nodig heeft die getuigen van hoop en … leven vanuit het evangelie.

Daarom zien we Jezus als de inspirerende ‘pedagoog’ en ‘het fundament’ voor ons project.

ONZE OPVOEDING IS

GERICHT OP HET LEVEN

Uw kind is op zoek naar geluk. Met andere kinderen kijkt het uit naar mensen die de weg tonen naar het goede leven.

Daarom willen wij als opvoeders – zoals u thuis doet – hen waarden voorleven waarin we zelf geloven. Zin voor waarheid en schoonheid, verantwoordelijkheidsbesef, solidariteit, verdraagzaamheid, vrede en rechtvaardigheid en vele andere waarden.

We zullen hen evenwel ook helpen zelf waarden te ontdekken.  Onze kinderen moeten immers voelen dat we samen op zoek zijn naar waarden waar onze toekomst nood aan heeft.

ONZE OPVOEDING STREEFT

NAAR TOTALE PERSOONSVORMING

Om gelukkig te worden heeft uw kind ‘hoofd, hart en handen’ nodig. We streven er dus naar alle talenten van uw kind te ontdekken en te ontwikkelen.

We zetten ons sterk in om onze kinderen veel te leren, maar we proberen ze vooral ook te leren hoe ze zelfstandig nu en later problemen kunnen aanpakken. We wensen ze ook te leren leven: zowel in de kleine kring als in de grote maatschappij. We hopen ze op weg te zetten naar persoonlijk geluk – we wensen ze ook uit te nodigen en voor te bereiden om straks als ‘jonge burger’ mee te werken aan een meer rechtvaardige samenleving. We beginnen daar mee op het kleine oefenveld van de school.

We hopen eveneens bij uw kind en de leeftijdgenootjes de verwondering te wekken voor wat schuilt achter de zichtbare kant van de dingen zodat ze leren aanvoelen welke ‘Goedheid’ het leven draagt en ons veel vertrouwen kan schenken. 

ONZE OPVOEDING GETUIGT VAN EEN

VOORKEURLIEFDE VOOR DE ZWAKSTEN

Alle kinderen zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras zijn bij ons welkom.

We proberen oog te hebben voor wat elk kind nodig heeft. Voor kinderen die dat nodig hebben zoeken we naar een aangepaste opvang. Natuurlijk rekenen we ook op een oprechte inzet van elk kind zelf.

We merken ook dat kinderen soms lijden aan een vorm van ‘moderne armoede’: zij zijn arm aan relatiewarmte, arm aan cultuur, arm aan hoop of geluk.  Voor deze ‘armoede’ proberen we ook aandacht te hebben.

Als opvoeders met een voorkeurliefde voor de zwaksten hebben we ook veel oog voor leerzwakke en leervertraagde leerlingen. Voor deze groep zoeken we naar aangepaste leerhulp en begeleiding, zonder onze sterke meisjes en jongens te vergeten.

We pogen de ‘armen’ in de eigen kring van de school te helpen.  Tegelijk nodigen we uit oog te hebben voor de weerlozen, de meest kwetsbaren in onze maatschappij en pakken we de uitdaging op om onze kinderen vanuit het evangelie te helpen opkomen voor een eerlijke wereld. 

ONZE OPVOEDING STEUNT OP

EEN PERSOONSBEVORDERENDE RELATIE

Om uw kind te helpen groeien willen we nabij zijn,  het warmte en aandacht bieden.

Daarom kiezen we voor een relatiestijl die vrij is van overbodige macht en sterkte.

We spreken een omkeerbare taal zodat kinderen die ons nadoen hoffelijk en tactvol zijn.  Ze geloven sterk in de kracht van de hartelijkheid: kinderen moeten voelen dat we van‘harte’ les geven en moeten aanvoelen dat we ‘een hart’ hebben voor wat hen raakt en bezig houdt.

Deze tijd vraagt echter ook om vastberadenheid in de opvoeding: kinderen hebben nood aan opvoeders die durven neen zeggen en hen durven confronteren met grenzen. Van het kind verwachten we dat het onze ‘neen’ ook leert aanvaarden en respecteren.

ONZE OPVOEDING HEEFT ZORG

VOOR EEN EIGENTIJDSE GELOOFSOPVOEDING

In onze school bekennen we kleur. We vinden het jammer dat in deze tijd God in sterke mate doodgezwegen wordt want Hij toont vele wegwijzers naar groot en innig geluk.

We geloven dat ‘kleine en grote mensen’ door eerlijk en goed te leven elkaar veel te bieden hebben. Maar we willen de kinderen die ons worden toevertrouwd ook vertellen over deongeëvenaarde goedheid van God en hen helpen ontdekken hoe het evangelie een verrassende reisgids is naar een rijk en zalig leven.

Hopelijk zal uw kind en u dit ervaren door de levensstijl die we voorleven en de cultuur die op onze school voelbaar is. 

ONZE OPVOEDING HAALT

KRACHT UIT EEN GOEDE SAMENWERKING

Als schoolbestuur en schoolteam zullen we hard werken om dit opvoedingsproject in praktijk om te zetten.

Vanzelfsprekend rekenen we op de inzet en de goede wil van uw kind. Zonder deze ‘samenwerking’ lukt het ons niet. Gelukkig kunnen we ook rekenen op vele deskundige helpers zoals CLB en steun van de lokale gemeenschap. 

Vooral ook hopen wij op uw individuele bereidheid als ouder en uw medewerking als oudergroep. Dit levens- en leerproject zal immers maar lukken als we samen streven naar eensgezindheid rond het essentiële en we elkaar bemoedigen om elk zijn of haar bijdrage te leveren in de opvoeding van onze kinderen.

P.S.: Het integrale opvoedingsproject kan u ter inzage vragen bij de directie

ZORGVISIE KLAVERTJE 3

Bij het ontwikkelen van onze zorgvisie zijn er vanuit het team een 5-tal kernwoorden naar voor geschoven die wij als school belangrijk vinden. Dit zijn communicatie, welbevinden, krachtige leeromgeving, elk kind telt en gezondheid. Deze vijf kernwoorden hebben we gekoppeld aan de 4 begeleidingsdomeinen van het decreet leerlingenbegeleiding

Deze visietekst is geschreven nadat voorgaande acties hebben plaatsgevonden. Het is een samenvatting van de informatie vergaard op deze verschillende momenten.

Visietekst:

‘Zorg’ bieden aan een kind doe je als leerkracht niet alleen. We vinden het in Klavertje 3 belangrijk om ook de ouders, de kinderen en de andere collega’s te betrekken bij dit proces. Daarom is voor ons een transparante communicatie een sleutel tot succes. We hanteren hiervoor verschillende kanalen. Denk maar aan het rapport dat wij talentenboek noemen, de kijkwijzer in de kleuterschool met vragen over je kind, om het oudergesprek voor te bereiden, ons volgsysteem, kind – en oudergesprekken, … Deze communicatie gebeurt in alle lagen van het zorgcontinuüm en binnen alle begeleidingsdomeinen.

Leren en studeren:

In onze school willen we een krachtige leeromgeving aanbieden aan onze kinderen. Een leeromgeving waar er kans is om te experimenteren, te onderzoeken, actief aan de slag te gaan om de leerdoelen die we voorop stellen te bereiken. We gebruiken hiervoor verschillende uitdagende werkvormen. Op deze manier verwerven de kinderen niet alleen hun leerdoelen, maar leren ze ook sociaal vaardig te zijn en op een aanvaardbare manier hun gevoelens te uiten. De verschillende werkvormen zorgen er eveneens voor dat we makkelijk kunnen werken op maat van de kinderen.

Wanneer het aanbieden van een krachtige leeromgeving en uitdagende werkvormen niet voldoende is om de leerdoelen te bereiken, schakelen we verhoogde zorg in.

In de verhoogde zorg gaan leerkrachten én zorgleerkrachten samen de leeromgeving uitbreiden of aanpassen. Tijdens onze zorgbabbels bekijken we welk doel we vooropstellen, welke acties we hieraan koppelen en wie wat doet. Na een aantal weken evalueren we de acties en sturen we bij waar nodig. Dit kan door extra acties in te plannen of hulp in te roepen van externen bv. logo, kine, .. Samen met het CLB en de ouders gaan wij in dit geval op zoek naar de gepaste begeleiding voor dit kind.

Onderwijsloopbaan:

In onze school willen we dat de kinderen goed voorbereid zijn op het toekomstige onderwijs en leven.  Binnen onze krachtige leeromgeving leren we kinderen zelfstandig spelen en werken, keuzes maken, plannen, zichzelf weerbaar opstellen … Dit verhoogt hun welbevinden en hun motivatie.

In de kleuterschool wordt er spelenderwijs gewerkt aan doelen van wiskunde, taal, motoriek, wereldoriëntatie, ze leren communiceren, omgaan met elkaar, … om de stap naar de lagere school kleiner te maken.

In het zesde leerjaar maken de leerlingen kennis met de organisatie van het secundair onderwijs.

We volgen de onderwijsloopbaan van onze kinderen via ons volgsysteem in Bingel.

Opvolgen van afwezigheden gebeurt via schoolware. Wanneer kinderen meerdere keren onwettig afwezig zijn, gaan we in gesprek met de ouders of wordt het CLB ingeschakeld.

Psychisch en sociaal functioneren:

We willen in onze school een veilig schoolklimaat bieden aan onze kinderen.  Dit doen we enerzijds door structuur te bieden in de vorm van duidelijke schoolafspraken zodat elk kind weet wat van hem/haar verwacht wordt.

Anderzijds organiseren we groepsvormende activiteiten die ervoor zorgen dat de klas een hechte groep vormt, waar kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn.

Dit zorgt ervoor dat thema’s zoals pesten, conflicten bespreken enz. bespreekbaar worden.

Om de verbondenheid met de andere kinderen van de school te bevorderen, werken we een jaarthema uit.

Sommige kinderen hebben het moeilijk om zich aan te passen aan de groep of school. De leerkracht en de zorgleerkracht zoeken samen naar oplossingen om kinderen hierbij te helpen. Ze reiken extra materialen aan, of gaan met kinderen aan de slag rond thema’s als faalangst, omgaan met gevoelens …  Indien nodig roepen we de hulp in van het CLB of externen. (logo, leersteuncentrum,…) We zoeken samen naar een gepaste begeleiding voor dit kind.

Preventief gezondheidsbeleid:

De gezondheid van onze kinderen vinden we belangrijk. We organiseren verschillende activiteiten in onze school om gezondheid te promoten. Denk aan fruitmomenten, gezonde dranken aanbieden, jaarlijkse sportactiviteiten, wekelijkse turnlessen, …

Tijdens WO komen er verschillende gezondheidsthema’s aan bod.

De kinderen worden opgevolgd door CLB tijdens het medisch schooltoezicht.

Tijdens onze activiteiten houden we rekening met speciale noden die kinderen hebben op vlak van gezondheid (allergieën, …)